آبرنگ


PWC 103

آبرنگ | Toucan Design

ویژگی ها:
  1. در 12 رنگ زنده و شفاف با ماندگاری بالا
  2. رنگ های قابل شستشو با آب
  3. ترکیب راحت رنگ ها و خلق رنگ های جدید
آبرنگ | Papo

WC 101

آبرنگ 12 رنگ

ویژگی ها:
  1. در 12 رنگ زنده و شفاف با ماندگاری بالا
  2. رنگ های قابل شستشو با آب
  3. ترکیب راحت رنگ ها و خلق رنگ های جدید
آبرنگ | Mauis

WC 102

آبرنگ 12 رنگ

ویژگی ها:
  1. در 12 رنگ زنده و شفاف با ماندگاری بالا
  2. رنگ های قابل شستشو با آب
  3. ترکیب راحت رنگ ها و خلق رنگ های جدید