مغز مداد مکانیکی

مغز مداد مکانیکی

PL 105 – 106 – 107 – 108

مغز مداد مکانیکی | 2B | 60 mm

ویژگی ها:
  1. دارای 24 عدد مغز با طول 60 میلیمتر در هر تیوب
  2. قطر مغز شامل انواع 0.3 ،0.5 ،0.7 و 0.9 میلیمتر
  3. مغز 2B تهیه شده از ترکیبات High Polymer …
مغز مداد مکانیکی

PL 204 – 205 – 206

مغز مداد مکانیکی | 2B | 90 mm

ویژگی ها:
  1. دارای 20 عدد مغز با طول 90 میلیمتر در هر تیوب
  2. قطر مغز شامل انواع 0.5 ، 0.7 و 0.9 میلیمتر
  3. مغز 2B تهیه شده از ترکیبات High Polymer …
مغز مداد مکانیکی

PL 302

مغز مداد مکانیکی | 2B | 2.0 × 90 mm

ویژگی ها:
  1. دارای 8 عدد مغز با طول 90 میلیمتر در هر تیوب
  2. قطر مغز 2.0 میلیمتر
  3. مغز 2B تهیه شده از ترکیبات High Polymer …